Aktuální informace:

06.10.2017

Zveme Vás na stavební veletrh v Pardubicích, kde se budeme prezentovat. Volnou vstupenku najdete v odkazu. Více ..

07.09.2017

A jak vlastně stavíme? Více ..

06.09.2017

Přijďte si s námi popovídat na již tradiční veletrh FOR ARCH 2017. Rádi Vás uvidíme a poradíme s Vašimi projekty. Více ..


Partneři:
Pasivní domy
s Českou spořitelnou

Česká spořitelna


Centrum pasivního domu  - Další partneři zde..

Diskuzní fórum, novinky:

Diskutujte s námi na témata ohledně našeho oboru. Vstupte zde ..Zasílání aktuálních článků
a novinek na Váš e-mail registrace zde ..


Anketa:
Co si myslíte o pasivních domech?
Pasivní d?m je o n?co dražší, ale vyplatí se
Proužek 25.1%
Pasivní d?m nemusí být nutn? drahý
Proužek 25.0%
Jiný než pasivní d?m se nevyplatí stav?t
Proužek 24.9%
Pasivní d?m je drahý, nevyplatí se
Proužek 24.9%
Celkem hlasovalo: 116961

Rychlé kontakty:

ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.CENTRÁLA CHRUDIM:

Tovární 1112, Chrudim
Tel./fax: 469 622 448
Mobil: 777 176 014

nepivoda@nepivoda.czPOBOČKA OLOMOUC:

Jeremenkova 231/9
Mobil: 776 176 196

rajhel@nepivoda.cz

  - kompletní kontakty zde..
 

Projekty pasivních domů - naše reference


Reference projektů pasivních domů - informace:

RD Metylovice

RD Metylovice


RD s garáží je navržen v energeticky pasivním standardu. Dominantou objektu je p?edstupující rám, který slouží jako ?áste?né stín?ní oken proti p?eh?ívání. Cílem arch. návrhu bylo vytvo?it za použití minimálních výrazových prost?edk? hodnotné bydlení s optickou a provozní vazbou na exteriér. + více informací


RD Osek

RD Osek


Rodinný d?m je tvo?en jednou hlavní kvádrovou hmotou na kterou p?ímo navazuje stání a kryté záv?t?í. Jižní okna jsou chrán?ny proti p?eh?ívání p?esahem st?echy, které zárove? tvo?í krytý p?echod mezi interiérem a zahradou. + více informací


RD Dolany, rekonstrukce

RD Dolany, rekonstrukce


Návrh rekonstrukce objektu vycházel z požadavku investora - vznik t?í byt?, ordinace a kancelá?í. Orientace objektu vzhledem ke klidové ?ásti pozemku není optimální. Nízkoenergetického standartu bylo dosaženo p?edevším zbudováním nových oken na jižní stranu, i p?es stín?ní okolních budov. + více informací


Pasivní d?m ve Šternberku | ŽB molit + VPC

Pasivní d?m ve Šternberku | ŽB molit + VPC


Pasivní rodinný d?m ve Šternberku ?áste?n? krytý zemí. + více informací


Pasivní bytový d?m v Rajhrad? | MAXFIX

Pasivní bytový d?m v Rajhrad? | MAXFIX


Energetické posudky a odborné poradenství pro novostavbu bytového domu v Rajhrad?. Jedná se o unikátní pasivní bytový d?m dle TNI 730330. Ne?ten?jší ?eský deník Mladá fronta DNES 16.5.2012 jej za?adil mezi 15 výjime?ných staveb v ?eské republice, jako nejv?tší pasivní d?m v ?R o 103 bytech. + více informací


Revitalizace bytového domu v Pyšelích

Revitalizace bytového domu v Pyšelích


Bytový d?m ze 70. let bude revitalizován a p?izp?soben dnešnímu modernímu standardu bydlení. Objekt se ?ádn? zateplí, vym?ní se okna, dojde k zasklení jižních lodžií a k dopln?ní jednotlivých byt? o ?ízené v?trání s rekuperací tepla. Díky tomuto se bude jednat o nízkoenergetický bytový d?m. + více informací


Nízkoenergetický d?m v Bílkovicích | MEDMAX

Nízkoenergetický d?m v Bílkovicích | MEDMAX


Nízkoenergetický rodinný d?m v Bílkovicích. Jedná se o p?ízemní budovu zast?ešenou sedlovou st?echou. Architektonické ?ešení ctí místní zástavbu venkovského typu. Hmotu domu oživuje modern? ?ešené garážové stání s plochou st?echou. + více informací


Pasivní d?m v Postupicích | MAXPLUS

Pasivní d?m v Postupicích | MAXPLUS


Rodinný d?m v Postupicích je navžen v energeticky pasivním standardu dle PHPP. D?m je dvoupatrový se sedlovou st?echou. K objektu je p?istaven sklad zahradního ná?adí, který hmotov? navazuje na stínící pergolu. Obvodové zdivo tvo?í ztracenné bedn?ní z polystyrenu Medmax 500N (tl. izolace 350 mm) + více informací


Pasivní d?m ve Vysoké nad Labem  | VPC

Pasivní d?m ve Vysoké nad Labem | VPC


Dvoupatrový rodinný d?m z vápenopískového zdiva je navržen v pasivním energetickém standardu dle TNI 730329. Kompaktní objekt dopl?uje nezávislá stavba garáže a zast?ešeného stání. Pobytové místnosti jsou orientovány jižn? a jihozápadn?. Dispozi?n? objekt odpovídá požadavk?m investora. + více informací


Pasivní rodinný d?m v Kolín? | MAXPLUS

Pasivní rodinný d?m v Kolín? | MAXPLUS


Rodinný d?m v Kolín? je navžen v energeticky pasivním standardu dle TNI 730329. Celý d?m v?etn? zast?ešeného garážového stání je setaven ze ?ty? základních hmot, které do sebe zapadají a jsou od sebe materiálov? odlišeny. Objekt je navržen ze systému ztraceného polystyrenového bedn?ní Maxplus. + více informací


pasivní d?m RIZALIT | MAXPLUS

pasivní d?m RIZALIT | MAXPLUS


Rodinný d?m s garáží je navržen v energeticky pasivním standardu. Objekt tvo?í dv? základní hmoty, z nichž obytná ?ást je nato?ena k jihu a garážová ?ást ctí linii p?ilehlé komunikace na severovýchodní stran? pozemku. Dominanta p?edstupujícího rizalitu p?es ob? podlaží dotvá?í charakter celého domu. + více informací


passiveHOME

passiveHOME


Opakovatelný projekt pasivního domu s garantovanou cenou. Hlavní cíle tohoto rodinného domu je být pasivní, kvalitní a elegantní. Proto, aby byl pro své majitele také cenov? dostupný a p?i užívání na energie nenáro?ný, byl zvolen jednoduchý tvar a optimalizovaná dispozice. + více informací


Nízkoenergetický d?m v Prost?jov? | MEDMAX

Nízkoenergetický d?m v Prost?jov? | MEDMAX


Rodinný d?m v proluce. Prost?jov. Masivní stavba - systém medmax. + více informací


Pasivní d?m v T?eb?ín? | MEDMAX

Pasivní d?m v T?eb?ín? | MEDMAX


Energeticky pasivní d?m v T?eb?ín? (u Olomouce). Masivní stavba - systém medmax. + více informací


Nízkoenergetický d?m v Chrudimi | MAXPLUS

Nízkoenergetický d?m v Chrudimi | MAXPLUS


Rodinný d?m umíst?ný v jižním svahu. Chrudim - Presy. Masivní stavba - systém maxplus. + více informací


!        O C E N ? N Í        !

! O C E N ? N Í !


Za projekt pasivního domu v Hradci Králové jsme získali CENU VE?EJNOSTI v sout?ži. ?ESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT 2009 Cílem sout?že je prezentovat nízkoenergetické a pasivní stavby a projekty v oblasti energetiky, které významným zp?sobem snižují energetickou náro?nost. + více informací


Pasivní d?m v Hradci Králové | MEDMAX

Pasivní d?m v Hradci Králové | MEDMAX


Rodinný d?m v Hradci Králové je d?sledn? ?ešen v pasivním standardu. Návrh ukazuje, že pasivní d?m nemusí být ekvivalentem stava?ské rutiny, a je zárove? p?íkladem úsp?šného využití parametrického modelu, který sloužil jak k optimalizaci, tak k architektonickým experiment?m v pr?b?hu navrhování. + více informací


Pasivní d?m Vráb?e | MAXPLUS

Pasivní d?m Vráb?e | MAXPLUS


Energeticky pasivní rodinný d?m ve Vráb?ích (u ?eských Bud?jovic). Masivní stavba - systém maxplus. + více informací


Pasivní d?m Holohlavy | MAXPLUS

Pasivní d?m Holohlavy | MAXPLUS


Energeticky pasivní rodinný d?m v Holohlavech (u Hradce Králové) Masivní stavba - systém maxplus. + více informací


Pasivní d?m Lošov | MAXPLUS

Pasivní d?m Lošov | MAXPLUS


Energeticky pasivní rodinný d?m v Lošov? (u Olomouce). Masivní stavba - systém maxplus. + více informací


Pasivní d?m Beroun | MAXPLUS

Pasivní d?m Beroun | MAXPLUS


Energeticky pasivní rodinný d?m v Beroun?. Masivní stavba - systém maxplus. + více informací


Pasivní d?m Kralupy nad Vltavou | MAXPLUS

Pasivní d?m Kralupy nad Vltavou | MAXPLUS


Energeticky pasivní rodinný d?m v Kralupech nad Vltavou. Masivní stavba - systém maxplus. + více informací


Studenec - Výzkumný ústav - ocen?ní

Studenec - Výzkumný ústav - ocen?ní


Dne 10.11. 2009 byla naší firm? ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. ud?lena cena MŽP (ministerstva životního prost?edí) v sout?ži ?eský energeticko - ekologický projekt 2008 v kategorii Projekty pro nízkoenergetické a pasivní domy + více informací


Studenec - Výzkumný ústav

Studenec - Výzkumný ústav


Navržené objekty jsou ur?eny pro základní výzkum biotechnických aplikací v molekulární ekologii živo?ich?. Architektonické ?ešení bylo zvoleno p?edevším s d?razem na funkci, jednoduchost a kompaktnost, a to za ú?elem dosažení nízkoenergetickécho standardu všech staveb. + více informací


ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Česky ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - English ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Deutsch ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Rusko ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Français ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Espanol ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Italiano ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Slovensky ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. - Polski | Vstup do administrace

Podlahy, koberce |  Kusové koberce |  Lana, řetězy |  Vázací prostředky |  Grily Weber |  Solární kolektory |  Kancelářský nábytek |  Moderní kuchyně, nábytek |  Sedací nábytek |  Tvorba www |  Projekty a stavba rodinných domů |  Supercritical fluid extraction |  Rodinné domy, Rodinné domy |  Docházka zaměstnanců |  Náhradní plnění – prodej výrobků |  Sledování vozidel |  Kravaty, motýlky |  Pasivní domy |  Dámské prádlo |  Holandský nábytek |  Sedací soupravy |  Koupací jezírka |  Krbová kamna |  Hliníkové profily |  Výrobce palet |  Cyklokočárek |  Pánské prádlo